Vedtægter for Århus Burnouts


§ 1 – Foreningens navn er Århus Burnouts. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune, og foreningens adresse
er ét i Århus bosiddende bestyrelsesmedlems adresse. Foreningen er stiftet den 16.juli 2008.
§ 2 – Foreningens formål er at, skabe grundlag for udøvelse af kørestolsrugby under ordnede forhold, samt at
udbrede kendskab til sporten i Århus og nærliggende områder.
§ 3 – Foreningen er medlem af Lavia Århus og er undergivet dettes love og bestemmelser.
§ 4 – Enhver kan optages som medlem af foreningen, enten som aktiv eller som passiv. Det er dog ikke alle,
som kan udtages til kamp- eller turneringshold, da dette er afhængigt af personens handicap.
§ 5 – Foreningens kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling og for ét år af gangen. Kontingent opkræves
2 gange årligt.
§ 6 – Et medlem betragtes som udmeldt såfremt man ikke indenfor 2 måneder efter fremsættelse af kontingentkrav
har foretaget indbetaling. Den pågældende kan optages på ny når han/hun har betalt sin eventuelle gæld til
foreningen. Almindelig udmeldelse foretages hos formanden eller kassereren.
§ 7 – Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning til det. En sådan beslutning
kræver, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for. Inden bestyrelsen træffer beslutning, skal den pågældende
have mulighed for at forsvare sig. Et ekskluderet medlem kan kræve at få spørgsmålet om eksklusion afgjort på
førstkommende ordinære generalforsamling, hvor vedkommende ligeledes har ret til at forsvare sig. Generalforsamlingens
beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af foreningens vedtægter.
§ 8 – Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede
forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke
nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen, ud over kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har
ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
§ 9 – Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes I første
kvartal af året og bestyrelsen indkalder med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Alle aktive medlemmer der ikke er i restance på dagen for generalforsamlingen kan stemme. Der
kan stemmes ved personligt fremmøde, samt ved fuldmagt, dog kun én fuldmagt pr. person.
§ 10 – Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1)Valg afstemmetællere, referent og dirigent
2) Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse
3) Regnskab fremlægges til godkendelse
4) Indkomne forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg: Formand for 2 år ulige
Næstformand for 2 år lige år
Kasserer for 2 år lige år
1-2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (lige år)
1-2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (ulige år)
7) Eventuelt
§ 11 – Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingens
beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved vedtægts ændringer kræves dog 2/3 flertal af de afgivne stemmer.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Skriftlig afstemning skal efter ønske foretages. Der føres protokol
over vedtagne beslutninger.
§ 12 – Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst
1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftlig stiller krav om det til bestyrelsen, med angivelse af det eller de
emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6
uger efter, at kravet herom er modtaget og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.
§ 13 – Foreningens daglige ledelse varetages af den valgte bestyrelse. Bestyrelsen består af formand, kassereren
og yderligere 2-4 medlemmer. Valgbar til bestyrelsen er ethvert aktivt medlem, der er juridisk myndig samt
personer, der vil arbejde i overensstemmelse med foreningens formål, §2. Sidstnævnte person kan ikke vælges til
formand og kun et bestyrelsesmedlem kan vælges udenfor kredsen af aktive medlemmer. Bestyrelsen er ved
indkaldte bestyrelsesmøder beslutningsdygtig med mindst 3 deltagere. Ved lighed i stemmerne har formanden den
afgørende stemme.
§ 14 – Foreningen tegnes, i det daglige, ved underskrift af formanden, dog ved økonomiske transaktioner af 2
bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller kassereren. Ved køb, salg eller pantsætning af
fast ejendom, samt ved optagelse af lån, skal hele bestyrelsen medvirke.
§ 15 – Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskab og budget afleveres til Lavia og godkendes af Lavia.
§ 16 – Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger
stemmer herfor. Ophører foreningen skal denne aflevere samtlige ejendele til Lavia .
§ 17 – Ikrafttræden. Disse vedtægter træder i kraft d. 1/2-2016